• පිළිබඳ

පිළිගැනීමේ

අපි ගැන

චීනයේදී LongBang යන්ත්ර සූත්ර උපකරණ සම, සමාගම චීනයේ ප්රධාන සහ ප්රධාන පෙළේ බීර පෙරීමේ උපකරණ නිෂ්පාදකයන් එකකි. අපේ සමාගමේ ප්රධාන නිෂ්පාදන එවැනි බියර් කම්හල මෙම හෝටලය,-වර්ගය, රසායනාගාර වර්ගය, ක්ෂුද්ර හා ගෙදර සේවය ලබුනු උපකරණ, Kvass උපකරණ සඳහා විශාල හා මධ්ය පරිමාණ කට්ටල ලෙස පෙරීමේ උපකරණ සඳහා අවශ්යතා, විවිධ හමුවීමට; සහ පෙරීමේ වයින්, පළතුරු වයින්, පරිසරය සහ රසායනික උපකරණ සමග මත්පැන් නොවන බීම සඳහා උපකරණ ද ඇත.


නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!